سرفصل آزمون شماره یک۱۳۹۷/۹/۷ ۸:۳۰:۲۲

سرفصل آزمون شماره دو

پایه ششم۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۱:۵۲

ریاضی

عدد و الگوهای عددی
«الگوهای عددی، یادآوری عددنویسی و بخش پذیری»
(صفحه ۱ تا ۱۵)

علوم تجربی

درس ۱: زنگ علوم
درس ۲: سرگذشت رفتار من
(صفحه ۱ تا ۲۰)

هدیه های آسمانی

 یکتا، بهترین راهنمایان، سرور آزادگان (صفحه ۱۴ تا ۲۳)

فارسی

ستایش
درس اول: معرفت آفریدگار، درس دوم: پنجره های شناخت تا انتهای خوانش و فهم
(صفحه ۸ تا ۱۹)
پایه هفتم۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۲:۰۳

ریاضی

فصل ۱: راهبردهای حل مسئله (صفحه ۱ تا ۱۲)

علوم تجربی

بخش اول: علوم و ابزارهای آن – تجزیه و تفکر، اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن
بخش دوم: مواد؛ الفبای زندگی – اتم ها، الفبای مواد تا انتهای فکر کنید
(صفحه ۱ تا ۱۶)

پیام های آسمانی

درس اول: بینای مهربان
درس دوم: استعانت از خداوند
(صفحه ۱۵ تا ۳۴)

فارسی

ستایش
زنگ آفرینش، اندرز پدر، درس دوم تا ابتدای کژال
(صفحه ۹ تا ۲۲)

عربی

الدرس الاول
قیمه العلم، نورالکلام تا ابتدای التمارین
(صفحه ۲ تا ۷)

انگلیسی

Welcome (صفحه ۲ تا ۵)
پایه هشتم۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۲:۱۶

ریاضی

عددهای صحیح و گویا
«یادآوری عددهای صحیح، معرفی عددهای گویا، جمع و تفریق اعداد گویا»
(صفحه ۱ تا ۱۳)

علوم تجربی

فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد
فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی تا انتهای آیا می دانید
(صفحه ۱ تا ۱۵)

پیام های آسمانی

 فصل اول: خداشناسی
درس اول: آفرینش شگفت انگیز، درس دوم: عفو و گذشت
(صفحه ۱۰ تا ۲۳)

فارسی

ستایش
پیش از اینها، به خدا چه بگویم؟، درس دوم تا انتهای فعالیت نوشتاری
(صفحه ۹ تا ۲۲)

عربی

الدرس الاول
تا انتهای التمرین الثانی عشر
(صفحه ۱ تا ۱۱)

انگلیسی

Lesson 1: My Nationality (صفحه ۱۲ تا ۱۷)
پایه نهم۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۳:۰۴

ریاضی

فصل ۱: مجموعه ها
درس اول: معرفی مجموعه ها، درس دوم: مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها
درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها، درس چهارم: مجموعه ها و احتمال
(صفحه ۱ تا ۱۷)

علوم تجربی

فصل اول: مواد و نقش آن ها در زندگی
فصل دوم: رفتار اتم ها با یکدیگر تا ابتدای یون ها در بدن ما
(صفحه ۱ تا ۱۹)

پیام های آسمانی

فصل اول: خداشناسی
درس اول: تو را چگونه بشناسم؟، درس دوم: در پناه ایمان
(صفحه ۹ تا ۳۰)

فارسی

ستایش
آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، سفر، عجایبِ صُنع حق تعالی تا انتهای خودارزیابی
(صفحه ۹ تا ۲۰)

عربی

درس الاول (صفحه ۱ تا ۱۴)

انگلیسی

Lesson 1: Personality
تا انتهای Tell Tell your classmate
(صفحه ۱۵ تا ۲۳)
پایه دهم ریاضی۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۳:۱۶

ریاضی (۱)

فصل ۱: مجموعه، الگو و دنباله
«مجموعه متناهی و نامتناهی، متمم یک مجموعه، الگو و دنباله»
(صفحه ۱ تا ۲۰)

هندسه (۱)

فصل ۱: ترسیم های هندسی و استدلال
درس اول: ترسیم های هندسی، درس دوم: استدلال تا انتهای فعالیت
(صفحه ۹ تا ۱۸)

فیزیک (۱)

فصل ۱: فیزیک و اندازه گیری
تا ابتدای چگالی
(صفحه ۱ تا ۲۰)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
تا ابتدای جرم اتمی عنصرها
(صفحه ۱ تا ۱۳)

دین و زندگی (۱)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس اول: هدف زندگی، درس دوم: پر پرواز
(صفحه ۱۴ تا ۳۶)

فارسی (۱)

ستایش
فصل یکم: ادبیات تعلیمی
چشمه، درس دوم تا ابتدای روان خوانی
(صفحه۱۰ تا ۲۰)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الاول (صفحه ۱ تا ۱۰)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Nature
تا ابتدای Lestening and Speaking
(صفحه ۱۵ تا ۲۹)
پایه دهم تجربی۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۳:۲۳

ریاضی (۱)

فصل ۱: مجموعه، الگو و دنباله
«مجموعه متناهی و نامتناهی، متمم یک مجموعه، الگو و دنباله»
(صفحه ۱ تا ۲۰)

فیزیک (۱)

فصل ۱: فیزیک و اندازه گیری
تا ابتدای تخمین مرتبه ی بزرگی در فیزیک
(صفحه ۱ تا ۱۷)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
تا ابتدای جرم اتمی عنصرها
(صفحه ۱ تا ۱۳)

زیست شناسی(۱)

فصل ۱: زیست شناسی، دیروز، امروز فردا
فصل ۲: گوارش و جذب مواد
گفتار ۱: یاخته و بافت جانوری تا ابتداری بافت جانوری
(صفحه ۱ تا ۱۶)

دین و زندگی (۱)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس اول: هدف زندگی، درس دوم: پر پرواز
(صفحه ۱۴ تا ۳۶)

فارسی (۱)

ستایش
فصل یکم: ادبیات تعلیمی
چشمه، درس دوم تا ابتدای روان خوانی
(صفحه۱۰ تا ۲۰)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الاول (صفحه ۱ تا ۱۰)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Nature
تا ابتدای Lestening and Speaking
(صفحه ۱۵ تا ۲۹)
پایه یازدهم ریاضی۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۳:۳۳

حسابان (۱)

فصل ۱: جبر و معادله
درس اول:مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی
درس دوم : معادلات درجه دوم
(صفحه ۱ تا ۱۶)

هندسه (۲)

فصل ۱: دایره
«مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره»
(صفحه ۹ تا ۱۷)

آمار و احتمال

فصل۱: آشنایی با مبانی ریاضیات
درس ۱: آشنایی با منطق ریاضی
(صفحه ۱ تا ۱۸)

فیزیک (۲)

فصل ۱:الکتریسیته ی ساکن
تا ابتدای برهم نهی میدان های الکتریکی
(صفحه ۱ تا ۱۴)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
تا ابتدای خود را بیازمایید
(صفحه ۱ تا ۱۳)

دین و زندگی (۲)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس اول: هدایت الهی
درس دوم: تداوم هدایت تا ابتدای عوامل ختم نبوت
(صفحه ۱۲ تا ۲۸)

فارسی (۲)

ستایش
فصل یکم: ادبیات تعلیمی
درس یکم: نیکی، درس دوم: قاضی بست تا انتهای قلمرو فکری
(صفحه ۱۰ تا ۲۲)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الاول
تا ابتدای التمارین
(صفحه ۱ تا ۱۰)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson 1: Understanding People
تا انتهایVocabulary Development
(صفحه ۱۵ تا ۲۷)
پایه یازدهم تجربی۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۳:۴۱

ریاضی (۲)

فصل ۱: هندسه تحلیلی و جبر
«هندسه تحلیلی، معادله درجه دوم و تابع درجه ۲»
(صفحه ۱ تا ۱۸)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ی ساکن
تا ابتدای برآیند میدان الکتریکی
(صفحه ۱ تا ۱۳)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
تا ابتدای خود را بیازمایید
(صفحه ۱ تا ۱۳)

زیست شناسی (۲)

فصل ۱: تنظیم عصبی
گفتار ۱: یاخته های بافت عصبی، گفتار ۲: ساختار دستگاه عصبی
فصل ۲: حواس
گفتار ۱: گیرنده های حسی
(صفحه ۱ تا ۲۲)

دین و زندگی (۲)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس اول: هدایت الهی، درس دوم: تداوم هدایت تا ابتدای عوامل ختم نبوت
(صفحه ۱۲ تا ۲۸)

فارسی (۲)

ستایش
فصل یکم: ادبیات تعلیمی
نیکی، قاضی بست  تا انتهای قلمرو فکری
(صفحه ۱۰ تا ۲۲)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الاول
تا ابتدای التمارین
(صفحه ۱ تا ۱۰)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
تا انتهای Vocabulary Development
(صفحه ۱۵ تا ۲۷)