سرفصل آزمون شماره دوازده۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۷:۲۰

سرفصل آزمون شماره دوازده

پایه یازدهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۲۳:۴۸

حسابان (۱)

فصل ۱: جبر و معادله (صفحه ۱ تا ۳۶)

هندسه (۲)

فصل ۱:دایره
درس اول و درس دوم
(صفحه ۹ تا ۲۳)

آمار و احتمال

فصل۱: آشنایی با مبانی ریاضیات
درس اول و درس دوم
(صفحه ۱ تا ۲۵)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ی ساکن
تاانتهای مثال ۱-۱۳
(صفحه ۱ تا ۲۶)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
تا ابتدای نفت، هدیه ای شگفت انگیز
(صفحه ۱ تا ۲۸)

دین و زندگی (۲)

درس اول و درس دوم (صفحه ۱۲ تا ۳۲)

فارسی (۲)

درس اول، دوم و سوم (صفحه ۱۰ تا ۳۶)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الاول (صفحه ۱ تا ۱۵)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
تا ابتدای Writing
(صفحه ۱۵ تا ۳۶)
پایه یازدهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۲۳:۵۲

ریاضی (۲)

فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر
فصل دوم: هندسه – درس اول
(صفحه ۱ تا ۳۰)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ساکن
تا ابتدای توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا
(صفحه ۱ تا ۲۵)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
تا ابتدای نفت، هدیه ای شگفت انگیز
(صفحه ۱ تا ۲۸)

زیست شناسی (۲)

فصل ۱ و فصل ۲ (صفحه ۱ تا ۳۶)

دین و زندگی (۲)

درس اول و درس دوم (صفحه ۱۲ تا ۳۲)

فارسی (۲)

درس اول، دوم و سوم (صفحه ۱۰ تا ۳۶)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الاول (صفحه ۱ تا ۱۵)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
تا ابتدای Writing
(صفحه ۱۵ تا ۳۶)
پایه ششم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۳۸:۲۱

ریاضی

تقارن و مختصات
«مرکز تقارن، تقارن مرکزی، دوران»
(صفحه ۶۳ تا ۷۳)

علوم تجربی

درس ششم: ورزش و نیرو (۱)
از ابتدای آزمایش کنید
(صفحه ۵۱ تا ۵۲)

هدیه های آسمانی

درس نهم: جهان دیگر (صفحه ۵۰ تا ۵۷)

فارسی

فصل ۳: ایران من
درس هشتم: دریاقلی
از ابتدای دانش زبانی تا انتهای کارگاه درس پژوهی
(صفحه ۶۱)
پایه هفتم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۳:۰۶

ریاضی

فصل ۵: شمارنده ها و اعداد اول
«شمارنده اول»
(صفحه ۵۹ تا ۶۱)

علوم تجربی

بخش سوم: منابع خدادادی در خدمت ما
فصل ششم: سفر آب روی زمین/ از ابتدای حرکت آب دریا‌ها تا پایان فصل
فصل هفتم: سفر آب درون زمین/ تا ابتدای سفره های زیر زمینی
(صفحه ۵۳ تا ۵۸)

پیام های آسمانی

درس هفتم: برترین بانو (صفحه ۸۱ تا ۸۷)

فارسی

درس هفتم: علم زندگانی
درس هشتم: زندگی همین لحظه هاست
از ابتدای دانش های زبانی و ادبی تا انتهای نوشتن
(صفحه ۶۸ تا ۶۹)

عربی

درس الثالث
التمارین و نگاهی به درس دو و سه
(صفحه ۳۴ تا ۳۶)

انگلیسی

Lesson 2 and Review 1 (صفحه ۱۰ تا ۱۵)
پایه هشتم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۲:۵۷

ریاضی

فصل ۵: بردار و مختصات
درس دوم: ضرب عدد در بردار
(صفحه ۷۴ تا ۷۷)

علوم تجربی

فصل هشتم: تولید مثل در جانداران
تا انتهای فعالیت
(صفحه ۶۵ تا ۷۱)

دینی

فصل چهارم: راه و توشه
درس ششم: نردبان آسمان
درس هفتم: یک فرصت طلایی
(صفحه ۵۱ تا ۶۳)

فارسی

فصل سوم: سبک زندگی
درس هشتم: آزادگی
از ابتدای دانش ادبی تا انتهای فعالیت های نوشتاری
(صفحه ۶۱ تا ۶۲)

عربی

الدرس الخامس
از ابتدای الفعل المضارع
(صفحه ۵۷ تا ۶۲)

انگلیسی

Lesson 4: My Health
از ابتدای  Listening and Writing
(صفحه ۳۷ تا ۳۹)
پایه نهم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۴:۰۴

ریاضی

فصل ۴: توان و ریشه
درس چهارم: جمع و تفریق رادیکال ها تا ابتدای گویا کردن مخرج کسرها
(صفحه ۷۳ تا ۷۵)

علوم تجربی

فصل هفتم: آثاری از گذشته زمین
ازابتدای راه های تشکیل فسیل تا ابتدای فعالیت
(صفحه ۷۴ تا ۷۶)

دینی

درس ششم: وضو، غسل و تیمم
تا انتهای شرایط وضوی صحیح
(صفحه ۶۵ تا ۶۸)

فارسی

فصل سوم: سبک زندگی
درس هشتم: همزیستی بامام میهن – از ابتدای نکته‌ی ادبی
(صفحه ۶۶ تا ۶۸)

عربی

الدرس الخامس
از ابتدای بدانیم تا پایان التمرین الخامس
(صفحه ۵۳ تا ۵۶)

انگلیسی

Lesson 4: Services
تا انتهای
Language Melody
(صفحه ۶۶ تا ۶۸)
پایه دهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۳:۱۷

ریاضی

فصل ۱: مجموعه، الگو و دنباله (صفحه ۱ تا ۲۷)

هندسه (۱)

فصل ۱: ترسیم های هندسی و استدلال (صفحه ۹ تا ۲۸)

فیزیک (۱)

فصل ۱: فیزیک و اندازه گیری (صفحه ۱ تا ۲۶)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
تا ابتدای آرایش الکترونی اتم ها
(صفحه ۱ تا ۳۰)

دین و زندگی (۱)

درس اول و دوم (صفحه ۱۴ تا ۳۶)

فارسی (۱)

درس یکم، درس دوم و درس سوم (صفحه ۱۰ تا ۳۵)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الاول و الدرس الثانی (صفحه ۱ تا ۲۲)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Nature
تا ابتدای Writing
(صفحه ۱۵ تا ۳۳)
پایه دهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۳:۲۴

ریاضی (۱)

فصل ۱: مجموعه، الگو و دنباله (صفحه ۱ تا ۲۷)

فیزیک (۱)

فصل ۱: فیزیک و اندازه گیری (صفحه ۱ تا ۲۶)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
تا ابتدای آرایش الکترونی اتم ها
(صفحه ۱ تا ۳۰)

زیست شناسی(۱)

فصل ۱: زیست شناسی، دیروز، امروز فردا
فصل ۲: گوارش و جذب مواد – گفتار ۱، ۲ و ۳
(صفحه ۱ تا ۳۵)

دین و زندگی (۱)

درس اول و دوم (صفحه ۱۴ تا ۳۶)

فارسی (۱)

درس یکم، درس دوم و درس سوم (صفحه ۱۰ تا ۳۵)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الاول و الدرس الثانی (صفحه ۱ تا ۲۲)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Nature
تا ابتدای Writing
(صفحه ۶۰ تا ۶۹)