سرفصل آزمون شماره دو۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۳:۴۷:۴۷

سرفصل آزمون شماره دو

پایه ششم۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۴:۳۰

ریاضی

عدد و الگوهای عددی
«معرفی اعداد صحیح»
(صفحه ۱۶ تا ۲۲)

علوم تجربی

درس ۲: سرگذشت رفتار من (صفحه ۲۱ تا ۲۲)

هدیه های آسمانی

درس سوم: سرور آزادگان (صفحه ۱۸ تا ۲۳)

فارسی

فصل ۱: آفرینش
از ابتدای بخوان و بیندیش تا انتهای درس دوم
(صفحه ۲۰ تا ۲۴)
پایه هفتم۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۴:۴۱

ریاضی

فصل ۲: عددهای صحیح
«معرفی عددهای علامت‌دار، جمع و تفریق عددهای صحیح (۱)»
(صفحه ۱۳ تا ۱۹)

علوم تجربی

بخش دوم: مواد؛ الفبای زندگی
فصل سوم: اتم ها، الفبای مواد تا ابتدای گلوله های کروی، مدلی برای نمایش ترکیب‌ها، عنصرها و اتم‌ها
(صفحه ۱۷ تا ۱۹)

هدیه های آسمانی

درس دوم: استعانت از خداوند (صفحه ۲۵ تا ۳۴)

فارسی

 فصل اول: زیبایی آفرینش
روان خوانی: کژال
(صفحه ۲۳ تا ۲۹)

عربی

الدرس الاول
نورالکلام – التمارین
(صفحه ۸ تا ۹)

انگلیسی

Lesson 1: My name (صفحه ۶ تا ۹)
پایه هشتم۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۴:۵۴

ریاضی

عددهای صحیح و گویا
«ضرب و تقسیم اعداد گویا»
(صفحه ۱۴ تا ۱۸)

علوم تجربی

فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
از ابتدای فراورده های سوختن تا انتهای آیا می دانید
(صفحه ۱۶ تا ۱۹)

پیام های آسمانی

  فصل اول: خداشناسی
درس دوم: عفو و گذشت
(صفحه ۱۷ تا ۲۳)

فارسی

 فصل اول: زیبایی آفرینش
روان خوانی: جوانه و سنگ
(صفحه ۲۳ تا ۲۸)

عربی

الدرس الاول
از ابتدای التمرین الثالث عشر
(صفحه ۱۲ تا ۱۴)

انگلیسی

Lesson 1: My Nationality (صفحه ۱۲ تا ۱۷)
پایه نهم۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۵:۰۴

ریاضی

فصل ۱: مجموعه ها
درس چهارم: مجموعه ها و احتمال
(صفحه ۱۵ تا ۱۷)

علوم تجربی

فصل دوم: رفتار اتم ها با یکدیگر
از ابتدای یون ها در بدن ما
(صفحه ۲۰ تا ۲۴)

پیام های آسمانی

فصل اول: خداشناسی
درس دوم: در پناه ایمان
(صفحه ۲۱ تا ۳۰)

فارسی

فصل اول: زیبایی آفرینش
درس دوم: عجایبِ صُنع حق تعالی از ابتدای نکته زبان
(صفحه ۲۰ تا ۲۲)

عربی

الدرس الثالی
تا ابتدای وزن و حروف اصلی
(صفحه ۱۵ تا ۱۸)

انگلیسی

Lesson 1: Personality
از ابتدای Listening, Reading and Writing
(صفحه ۲۴ تا ۲۷)
پایه دهم ریاضی۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۵:۱۴

ریاضی (۱)

فصل ۱: مجموعه، الگو و دنباله
«دنباله های حسابی»
(صفحه ۲۱ تا ۲۴)

هندسه (۱)

 فصل ۱: ترسیم های هندسی و استدلال
درس دوم: استدلال تا ابتدای یاد آوری
(صفحه ۱۸ تا ۲۰)

فیزیک (۱)

فصل ۱: فیزیک و اندازه گیری
از ابتدای چگالی
(صفحه ۲۱ تا ۲۶)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
از ابتدای جرم اتمی عنصرها تا ابتدای نور کلبه شناخت جهان
(صفحه ۱۳ تا ۱۹)

دین و زندگی (۱)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس دوم: پر پرواز
(صفحه ۲۸ تا ۳۶)

فارسی (۱)

فصل یکم: ادبیات تعلیمی
درس دوم: از آموختن، ننگ مدار از ابتدای روان خوانی دیوار
(صفحه ۲۱ تا ۲۷)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الاول (صفحه ۱ تا ۱۰)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Nature
تا ابتدای Lestening and Speaking
(صفحه ۱۵ تا ۲۹)

ریاضی (۱)

فصل ۱: مجموعه، الگو و دنباله
«دنباله های حسابی»
(صفحه ۲۱ تا ۲۴)

هندسه (۱)

 فصل ۱: ترسیم های هندسی و استدلال
درس دوم: استدلال تا ابتدای یاد آوری
(صفحه ۱۸ تا ۲۰)

فیزیک (۱)

فصل ۱: فیزیک و اندازه گیری
از ابتدای چگالی
(صفحه ۲۱ تا ۲۶)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
از ابتدای جرم اتمی عنصرها تا ابتدای نور کلبه شناخت جهان
(صفحه ۱۳ تا ۱۹)

دین و زندگی (۱)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس دوم: پر پرواز
(صفحه ۲۸ تا ۳۶)

فارسی (۱)

فصل یکم: ادبیات تعلیمی
درس دوم: از آموختن، ننگ مدار از ابتدای روان خوانی دیوار
ر

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الاول (صفحه ۱ تا ۱۰)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Nature
تا ابتدای Lestening and Speaking
(صفحه ۱۵ تا ۲۹)
پایه یازدهم تجربی۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۵:۲۴

ریاضی (۲)

فصل ۱: هندسه تحلیلی و جبر
«معادلات گویا و معادلات رادیکالی»
(صفحه ۱۹ تا ۲۴)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ی ساکن
از ابتدای برآیند میدان الکتریکی تا ابتدای خطوط میدان الکتریکی
(صفحه ۱۳ تا ۱۶)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
از ابتدای خود را بیازمایید تا ابتدای پیوند با صنعت
(صفحه ۱۳ تا ۱۶)

زیست شناسی (۲)

فصل ۲: حواس
گفتار ۲: حواس ویژه از ابتدای حواس ویژه تا انتهای فعالیت ۴
(صفحه ۲۳ تا ۲۸)

دین و زندگی (۲)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس دوم: تداوم هدایت تا ابتدای عوامل ختم نبوت
(صفحه ۲۲ تا ۲۸)

فارسی (۲)

فصل یکم: ادبیات تعلیمی
درس دوم: قاضی بست از ابتدای کارگاه متن پژوهی تا انتهای قلروی فکری
(صفحه ۲۱ تا ۲۳)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الاول
تا ابتدای التمارین
(صفحه ۱ تا ۱۰)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
تا انتهای Vocabulary Development
(صفحه ۱۵ تا ۲۷)
پایه دهم تجربی۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۵:۳۳

ریاضی (۱)

فصل ۱: مجموعه، الگو و دنباله
«دنباله های حسابی»
(صفحه ۲۱ تا ۲۴)

فیزیک (۱)

فصل ۱: فیزیک و اندازه گیری
تا ابتدای تخمین مرتبه ی بزرگی در فیزیک
(صفحه ۱ تا ۱۷)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
از ابتدای جرم اتمی عنصرها تا ابتدای نور کلبه شناخت جهان
(صفحه ۱۳ تا ۱۹)

زیست شناسی(۱)

فصل ۲: گوارش و جذب مواد
گفتار ۱: یاخته و بافت جانوری از ابتدای بافت جانوری
(صفحه ۱۶ تا ۱۹)

دین و زندگی (۱)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس دوم: پر پرواز
(صفحه ۲۸ تا ۳۶)

فارسی (۱)

فصل یکم: ادبیات تعلیمی
درس دوم: از آموختن، ننگ مدار
از ابتدای روان خوانی دیوار
(صفحه ۲۱ تا ۲۷)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الاول (صفحه ۱ تا ۱۰)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Nature
تا ابتدای Lestening and Speaking
(صفحه ۱۵ تا ۲۹)
پایه یازدهم ریاضی۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۱۵:۵۱

حسابان (۱)

فصل ۱: جبر و معادله
درس سوم: معادلات گویا و گنگ
(صفحه ۱۷ تا ۲۲)

هندسه (۲)

فصل ۱: دایره
«مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره»
(صفحه ۹ تا ۱۷)

آمار و احتمال

فصل۱: آشنایی با مبانی ریاضیات
درس ۱: آشنایی با منطق ریاضی
(صفحه ۱ تا ۱۸)

فیزیک (۲)

فصل ۱:الکتریسیته ی ساکن
از ابتدای برهم نهی میدان های الکتریکی تا ابتدای خطوط میدان الکتریکی
(صفحه ۱۴ تا ۱۷)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
از ابتدای خود را بیازمایید تا ابتدای پیوند با صنعت
(صفحه ۱۳ تا ۱۶)

دین و زندگی (۲)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس دوم: تداوم هدایت تا ابتدای عوامل ختم نبوت
(صفحه ۲۲ تا ۲۸)

فارسی (۲)

فصل یکم: ادبیات تعلیمی
درس دوم: قاضی بست  از ابتدای کارگاه متن پژوهی تا انتهای قلروی فکری
(صفحه ۲۱ تا ۲۳)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الاول
تا ابتدای التمارین
(صفحه ۱ تا ۱۰)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson 1: Understanding People
تا انتهایVocabulary Development
(صفحه ۱۵ تا ۲۷)