سرفصل آزمون شماره سه۱۳۹۷/۹/۱۳ ۸:۴۲:۳۶

سرفصل آزمون شماره سه

پایه ششم۱۳۹۷/۸/۱ ۴:۵۶:۰۹

ریاضی

کسر
«جمع و تفریق کسرها»
(صفحه ۲۳ تا ۲۷)

علوم تجربی

درس ۳: کارخانه کاغذ سازی (صفحه ۲۳ تا ۲۵)

هدیه های آسمانی

درس چهارم: باغ سری (صفحه ۲۴ تا ۲۷)

فارسی

فصل ۲: دانایی و هوشیاری
درس اول: هوشیاری تا انتهای درک مطلب
(صفحه ۲۵ تا ۲۹)
پایه هفتم۱۳۹۷/۸/۱ ۴:۵۶:۲۱

ریاضی

فصل ۲: عددهای صحیح
«معرفی عددهای علامت‌دار، جمع و تفریق عددهای صحیح (۱)»
(صفحه ۱۳ تا ۱۹)

علوم تجربی

بخش دوم: مواد؛ الفبای زندگی
فصل سوم: اتم ها، الفبای مواد
تا ابتدای گلوله های کروی، مدلی برای نمایش ترکیب‌ها، عنصرها و اتم‌ها
(صفحه ۱۷ تا ۱۹)

پیام های آسمانی

درس دوم: استعانت از خداوند (صفحه ۲۵ تا ۳۴)

فارسی

فصل اول: زیبایی آفرینش
روان خوانی: کژال
(صفحه ۲۳ تا ۲۹)

عربی

الدرس الاول
نورالکلام – التمارین
(صفحه ۸ تا ۸)

انگلیسی

Lesson 1: My name (صفحه ۶ تا ۹)
پایه هشتم۱۳۹۷/۸/۱ ۴:۵۶:۴۶

ریاضی

فصل ۲: عددهای اول
درس اول: یادآوری عددهای اول
(صفحه ۱۹ تا ۲۳)

علوم تجربی

فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی از ابتدای راه های دیگر استفاده از انرژی شیمیایی مواد
فصل سوم: از درون اتم چه خبر تا ابتدای مدلی برای ساختار اتم
(صفحه ۱۶ تا ۱۹)

پیام های آسمانی

فصل دوم: معاد
درس سوم: همه چیز در دست تو
(صفحه ۲۴ تا ۳۲)

فارسی

فصل دوم: شکفتن
درس سوم تا انتهای خودارزیابی
(صفحه ۲۹ تا ۳۳)

عربی

 الدرس الثانی
تا انتهای اهمیه اللغه العربیه
(صفحه ۱۵ تا ۱۷)

انگلیسی

Lesson 2: My Week
Practice تا انتهای
(صفحه ۱۸ تا ۲۰)
پایه نهم۱۳۹۷/۸/۱ ۴:۵۶:۳۴

ریاضی

فصل ۲: عددهای حقیقی
درس اول: عدد های گویا
(صفحه ۱۸ تا ۲۲)

علوم تجربی

 فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
تا ابتدای جداسازی اجزای نفت خام
(صفحه ۲۵ تا ۳۱)

پیام های آسمانی

فصل دوم: راهنما شناسی
درس سوم: راهنمایان الهی تا ابتدای مبارزه با عقاید باطل و خرافات
(صفحه ۳۱ تا ۳۸)

فارسی

فصل دوم: شکفتن
درس سوم: مثل آیینه تا انتهای خودارزیابی
(صفحه ۲۳ تا ۲۷)

عربی

الدرس الثالی
از ابتدای وزن و حروف اصلی تا انتهای التمرین الرابع
(صفحه ۱۸ تا ۲۲)

انگلیسی

Lesson 2: Travel
تا ابتدای Practice 2
(صفحه ۲۹ تا ۳۱)
پایه دهم ریاضی۱۳۹۷/۸/۱ ۴:۵۶:۵۸

ریاضی (۱)

فصل ۱: مجموعه، الگو و دنباله
«دنباله های هندسی»
(صفحه ۲۵ تا ۲۷)

هندسه (۱)

 فصل ۱: ترسیم های هندسی و استدلال
درس دوم: استدلال از ابتدای یادآوری
(صفحه ۲۱ تا ۲۲)

فیزیک (۱)

فصل ۲: کار، انرژی و توان
 تا ابتدای کار و انرژی جنبشی
(صفحه ۲۷ تا ۳۴)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
 از ابتدای نور کلید شناخت جهان تا انتهای خود را بیازمایید
(صفحه ۱۹ تا ۲۳)

دین و زندگی (۱)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس اول: هدف زندگی، درس دوم: پر پرواز
(صفحه ۱۴ تا ۳۶)

فارسی (۱)

فصل دوم: ادبیات سفر و زندگی
درس سوم: سفر به بصره تا ابتدای کارگاه متن پژوهی
(صفحه ۳۰ تا ۳۲)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الثانی
تا ابتدای اعلموا
(صفحه ۱۱ تا ۱۳)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Nature
از ابتدای  Lestening and Speaking
  تا ابتدای Writing
(صفحه ۳۰ تا ۳۳)
پایه دهم تجربی۱۳۹۷/۸/۱ ۴:۵۷:۰۶

ریاضی (۱)

فصل ۱: مجموعه، الگو و دنباله
«دنباله های هندسی»
(صفحه ۲۵ تا ۲۷)

فیزیک (۱)

فصل ۱: فیزیک و اندازه گیری
 از ابتدای تخمین مرتبه ی بزرگی در فیزیک تا ابتدای پرسش ها و مسائل 
(صفحه ۱۸ تا ۲۲)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
 از ابتدای نور کلبه شناخت جهان تا انتهای خود را بیازمایید
(صفحه ۱۹ تا ۲۳)

زیست شناسی(۱)

فصل ۲: گوارش و جذب مواد
گفتار ۲: ساختار و عملکرد لوله گوارش تا انتهای گوارش در روده ی باریک
(صفحه ۲۰ تا ۲۵)

دین و زندگی (۱)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس اول: هدف زندگی و درس دوم: پر پرواز
(صفحه ۱۴ تا ۳۶)

فارسی (۱)

فصل دوم: ادبیات سفر و زندگی
درس سوم: سفر به بصره تا ابتدای کارگاه متن پژوهی
(صفحه ۳۰ تا ۳۲)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الثانی
تا ابتدای اعلموا
(صفحه ۱۱ تا ۱۳)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Nature
از ابتدای  Lestening and Speaking
  تا ابتدای Writing
(صفحه ۳۰ تا ۳۳)
پایه یازدهم ریاضی۱۳۹۷/۸/۱ ۴:۵۷:۳۳

حسابان (۱)

فصل ۱: جبر و معادله
درس چهارم: قدرمطلق و ویژگی های آن تا انتهای ویژگی های قدر مطلق
(صفحه ۲۳ تا ۲۵)

هندسه (۲)

فصل ۱: دایره
«رابطه های طولی در دایره» تا انتهای کار در کلاس
(صفحه ۱۸ تا ۲۰)

آمار و احتمال

فصل۱: آشنایی با مبانی ریاضیات
درس ۲: مجموعه – زیر مجموعه تا انتهای کار در کلاس
(صفحه ۱۹ تا ۲۱)

فیزیک (۲)

فصل ۱:الکتریسیته ی ساکن
از ابتدای خطوط میدان الکتریکی تا ابتدای پتانسیل الکتریکی
(صفحه ۱۷ تا ۲۳)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
از ابتدای پیوند با صنعت تا انتهای با هم بیندیشیم
(صفحه ۱۷ تا ۲۰)

دین و زندگی (۲)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس دوم: تداوم هدایت
(صفحه ۲۲ تا ۳۲)

فارسی (۲)

فصل دوم:ادبیات سفر و زندگی
درس سوم: در کوی عاشقان تا انتهای صفحه ۳۱
(صفحه ۲۶ تا ۳۱)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الاول
از ابتدای التمارین
(صفحه ۱۱ تا ۱۵)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
از ابتدای Grammar
تا ابتدای See Also

(صفحه ۲۸ تا ۳۱)
پایه یازدهم تجربی۱۳۹۷/۸/۱ ۴:۵۸:۰۰

ریاضی (۲)

فصل ۲: هندسه
«ترسیم های هندسی»
(صفحه ۲۵ تا ۳۰)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ی ساکن
از ابتدای خطوط میدان الکتریکی تا انتهای تمرین ۱-۸
(صفحه ۱۶ تا ۲۱)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
از ابتدای پیوند با صنعت تا انتهای با هم بیندیشیم
(صفحه ۱۷ تا ۲۰)

زیست شناسی (۲)

فصل ۲: حواس
گفتار ۲: حواس ویژه از ابتدای شنوایی
(صفحه ۲۸ تا ۳۲)

دین و زندگی (۲)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس دوم: تداوم هدایت
(صفحه ۲۲ تا ۳۲)

فارسی (۲)

فصل دوم:ادبیات سفر و زندگی
درس سوم: در کوی عاشقان تا انتهای صفحه ۳۱
(صفحه ۲۶ تا ۳۱)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الاول
از ابتدای التمارین 
(صفحه ۱۱ تا ۱۵)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
از ابتدای Grammar
تا ابتدای See Also
(صفحه ۲۸ تا ۳۱)