سرفصل آزمون سیزده۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۱:۰۵:۲۳

سرفصل آزمون شماره سیزده

پایه دهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۳:۳۱

ریاضی

فصل :۲ مثلثات (صفحه ۲۸ تا ۴۶)

هندسه (۱)

فصل ۲: قضیه تالس، تشابه و کاربردهای
درس اول و دوم
(صفحه ۲۹ تا ۳۷)

فیزیک (۱)

فصل ۲: کار، انرژی و توان (صفحه ۲۷ تا ۵۸)

شیمی (۱)

فصل ۱- از ابتدای آرایش الکترونی اتم
فصل ۲- تا ابتدای اکسیژن، گازی واکنش پذیر در هواکره
(صفحه ۳۰ تا ۵۲)

دین و زندگی (۱)

درس سوم و چهارم (صفحه ۴۰ تا ۶۰)

فارسی (۱)

درس پنجم، درس ششم و درس هفتم (صفحه ۳۹ تا ۵۹)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الثالث (صفحه ۲۳ تا ۳۴)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Natureاز ابتدایWriting
Lesson 2: Wonders of Creationتا ابتدای Grammar
(صفحه ۳۴ تا ۵۱)
پایه دهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۳:۳۸

ریاضی (۱)

فصل :۲ مثلثات (صفحه ۲۸ تا ۴۶)

فیزیک (۱)

فصل ۲: کار، انرژی و توان (صفحه ۲۷ تا ۵۸)

شیمی (۱)

فصل ۱- از ابتدای آرایش الکترونی اتم
فصل ۲- تا ابتدای اکسیژن، گازی واکنش پذیر در هواکره
(صفحه ۳۰ تا ۵۲)

زیست شناسی(۱)

فصل ۲: گوارش و جذب مواد- گفتار ۴
فصل ۳: تبادلات گازی – گفتار ۱، ۲ و ۳
(صفحه ۳۶ تا ۵۴)

دین و زندگی (۱)

درس سوم و چهارم (صفحه ۴۰ تا ۶۰)

فارسی (۱)

درس پنجم، درس ششم و درس هفتم (صفحه ۳۹ تا ۵۹)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الثالث (صفحه ۲۳ تا ۳۴)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Natureاز ابتدایWriting
Lesson 2: Wonders of Creationتا ابتدای Grammar
(صفحه ۳۴ تا ۵۱)
پایه یازدهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۳:۴۶

حسابان (۱)

فصل ۲: تابع
درس اول و دوم
(صفحه ۳۷ تا ۵۳)

هندسه (۲)

فصل ۱: دایره
«چندضلعی های محاطی و محیطی»
(صفحه ۲۴ تا ۳۲)

آمار و احتمال

فصل ۱: آشنایی با مبانی ریاضیات – درس سوم
فصل ۲: احتمال – درس اول
(صفحه ۲۶ تا ۴۷)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ی ساکن – از ابتدای کار انجام شده توسط نیروی خارجی
فصل ۲: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم – تا ابتدای عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی
(صفحه ۲۷ تا ۵۱)

شیمی (۲)

فصل ۲: در پی غذای سالم
از ابتدای تهیه غذای آب پز، تجزیه تفاوت دما و گرما
(صفحه ۵۶ تا ۶۰)

دین و زندگی (۲)

درس سوم و درس چهارم (صفحه ۳۶ تا ۵۸)

فارسی (۲)

درس پنجم، ششم و هفتم (صفحه ۴۰ تا ۶۵)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الثانی (صفحه ۱۷ تا ۲۸)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People از ابتدای Writing
Lesson 2: A Healthy Lifestyleتا ابتدای
Conversation
(صفحه ۳۷ تا ۵۲)
پایه یازدهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۰:۳۹

ریاضی (۲)

فصل چهارم: مثلثات
درس اول: واحدهای اندازه گیری زاویه
(صفحه ۷۱ تا ۷۶)

فیزیک (۲)

فصل ۲: جریان الکتریکی در مدارهای جریان مستقیم
تا ابتدای توان در مدارهای الکتریکی
(صفحه ۵۰ تا ۵۳ )

شیمی (۲)

فصل ۲: در پی غذای سالم
از ابتدای تهیه غذای آب پز، تجزیه تفاوت دما و گرما
(صفحه ۵۶ تا ۶۰)

زیست شناسی (۲)

فصل ۵: ایمنی – گفتار ۳ (صفحه ۷۲ تا ۷۸)

دین و زندگی (۲)

درس سوم و درس چهارم (صفحه ۳۶ تا ۵۸)

فارسی (۲)

درس پنجم، ششم و هفتم (صفحه ۴۰ تا ۶۵)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الثانی (صفحه ۱۷ تا ۲۸)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
از ابتدای Writing
Lesson 2: A Healthy Lifestyleتا ابتدای Conversation
(صفحه ۳۷ تا ۵۲)
پایه ششم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۰:۴۷

ریاضی

تقارن و مختصات
«مرکز تقارن، تقارن مرکزی، دوران»
(صفحه ۶۳ تا ۷۳)

علوم تجربی

درس ششم: ورزش و نیرو (۱) (صفحه ۴۵ تا ۵۲)

هدیه های آسمانی

درس هشتم:دوران غیبت
درس نهم: جهان دیگر
(صفحه ۴۶ تا ۵۷)

فارسی

فصل ۳: ایران من
درس هشتم: دریاقلی
از ابتدای تندگویان تا پایان درک و دریافت
(صفحه ۶۲ تا ۶۴)
پایه هفتم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۰:۵۳

ریاضی

فصل ۵: شمارنده ها و اعداد اول
«عدد اول و شمارنده اول»
(صفحه ۵۵ تا ۶۱)

علوم تجربی

بخش سوم: منابع خدادادی در خدمت ما
فصل هفتم: سفر آب درون زمین
از ابتدای سفره های آب زیرزمینی
(صفحه ۵۸ تا ۶۱)

پیام های آسمانی

درس هشتم: افتخار بندگی (صفحه ۸۹ تا ۹۶)

فارسی

درس هفتم: علم زندگانی
درس هشتم: زندگی همین لحظه هاست
از ابتدای روان‌خوانی
(صفحه ۷۰ تا ۷۷)

عربی

درس الثالث
از ابتدای المواعظ العددیه
(صفحه ۳۲ تا ۳۶)

انگلیسی

Lesson 3: My age (صفحه ۱۵ تا ۲۱)
پایه هشتم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۴:۵۴

ریاضی

فصل ۵: بردار و مختصات
«جمع بردارها و ضرب عدد در بردار»
(صفحه ۶۹ تا ۷۷)

علوم تجربی

فصل هشتم: تولید مثل در جانداران
از ابتدای تولید مثل جنسی در جانوران
(صفحه ۷۲ تا ۷۵)

دینی

فصل پنجم: اخلاق
درس هشتم: نشان ارزشمندی
(صفحه ۶۶ تا ۷۲)

فارسی

فصل سوم: سبک زندگی
درس هشتم: آزادگی – از ابتدای روان‌خوانی
(صفحه ۶۳ تا ۶۶)

عربی

الدرس الخامس (صفحه ۵۳ تا ۶۲)

انگلیسی

Lesson 4: My Health (صفحه ۳۴ تا ۳۹)
پایه نهم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۵:۰۴

ریاضی

فصل ۴: توان و ریشه
درس چهارم: جمع و تفریق رادیکال ها تا ابتدای گویا کردن مخرج کسرها
(صفحه ۷۳ تا ۷۵)

علوم تجربی

فصل هفتم: آثاری از گذشته زمین
ازابتدای راه های تشکیل فسیل تا ابتدای فعالیت
(صفحه ۷۴ تا ۷۶)

دینی

درس ششم: وضو، غسل و تیمم
تا انتهای شرایط وضوی صحیح
(صفحه ۶۵ تا ۶۸)

فارسی

فصل سوم: سبک زندگی
درس هشتم: همزیستی بامام میهن – از ابتدای نکته‌ی ادبی
(صفحه ۶۶ تا ۶۸)

عربی

الدرس الخامس
از ابتدای بدانیم تا پایان التمرین الخامس
(صفحه ۵۳ تا ۵۶)

انگلیسی

Lesson 4: Services
تا انتهای
Language Melody
(صفحه ۶۶ تا ۶۸)