سرفصل آزمون شماره شش۱۳۹۷/۹/۱۳ ۸:۴۸:۳۶

سرفصل آزمون شماره شش

پایه ششم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۸:۵۴:۲۴

ریاضی

کسر
«محاسبات با کسر»
(صفحه ۳۶ تا۴۲)

علوم تجربی

درس چهارم: سفر به اعماق زمین
تا ابتدای لایه های زمین از نظر حالت مواد
(صفحه ۳۲ تا ۳۴)

هدیه های آسمانی

درس پنجم: شتربان با ایمان (صفحه ۲۸ تا ۳۳)

فارسی

فصل ۲: : دانایی و هوشیاری
درس چهارم: داستان من و شما
(صفحه ۳۵ تا ۳۶)
پایه هفتم۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۰:۲۰:۱۶

ریاضی

فصل ۳: جبر و معادله
«عبارت های جبری»
(صفحه ۳۱ تا ۳۳)

علوم تجربی

بخش دوم: مواد؛ الفبای زندگی
فصل چهارم: مواد پیرامون ما
تا انتهای آزمایش کنید – کار در کلاس
(صفحه ۲۹ تا ۳۱)

پیام های آسمانی

درس چهارم: عبور از آسمان (صفحه ۴۷ تا ۵۸)

فارسی

فصل دوم: شکفتن
درس چهارم از ابتدای دانش های زبانی
(صفحه ۴۰ تا ۴۱)

عربی

الدرس الثانی
از ابتدای التمرین الاول تا انتهای التمرین الرابع
(صفحه ۱۷ تا ۱۹)

انگلیسی

Lesson 2: My Classmates (صفحه ۱۲ تا ۱۳)
پایه هشتم۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۰:۲۶:۱۰

ریاضی

فصل ۳: چند ضلعی ها
درس دوم: توازی و تعامد
(صحفه ۳۴ تا ۳۷)

علوم تجربی

فصل چهارم: تنظیم عصبی
از ابتدای مخچه
(صفحه ۳۱ تا ۳۴)

دینی

فصل سوم: راهنماشناسی
درس چهارم: پیوند جاودان
(صفحه ۳۴ تا ۴۰)

فارسی

فصل دوم: شکفتن
درس چهارم: سفر شکفتن از ابتدای دانش زبانی
(صفحه ۴۰ تا ۴۲)

عربی

الدرس الثانی
از ابتدای التمرین السابع
(صفحه ۲۵ تا ۲۸)

انگلیسی

Review 1: Lesson 1-2 (صفحه ۲۴ تا ۲۵)
پایه نهم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۱:۰۹:۳۰

ریاضی

فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه
درس اول: استدلال
(صفحه ۳۳ تا ۳۶)

علوم تجربی

فصل چهارم: حرکت چیست؟
از ابتدای تندی لحظه ای
(صفحه ۴۵ تا ۴۸)

دینی

درس سوم: راهنمایان الهی (صفحه ۳۳ تا ۴۲)

فارسی

فصل دوم: شکفتن
درس چهارم: هم نشین – از ابتدای گفتگو
(صفحه ۳۴ تا ۴۰)

عربی

الدرس الثالث
تا انتهای بدانیم
(صفحه ۳۰ تا ۳۳)

انگلیسی

Lesson 2: Travel
از ابتدای
Listening, Reading and Writing
( صفحه ۱۵ تا ۴۷)
پایه دهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۰:۴۴:۳۶

ریاضی

فصل ۲: مثلثات
درس ۳: روابط بین نسبت‏های مثلثاتی
(صفحه ۴۲ تا ۴۶)

هندسه (۱)

فصل ۲: قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن
درس اول: نسبت و تناسب در هندسه
(صفحه ۲۹ تا ۳۳ )

فیزیک (۱)

فصل ۲: کار، انرژی و توان
از ابتدای پایستگی انرژی مکانیکی تا ابتدای کار و انرژی درونی
(صفحه ۴۵ تا ۴۷)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
از ابتدای ساختار اتم و رفتار آن تا ابتدای تبدیل اتم‏ها به یون‏ها
(صفحه ۳۴ تا ۳۸)

دین و زندگی (۱)

درس سوم: پنجره‏ای به روشنایی (صفحه ۴۰ تا پایان ۴۸)

فارسی (۱)

درس پنجم: کلاس نقاشی
روان خوانی: پیر مرد چشم ما بود
(صفحه ۳۹ تا ۴۷)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الثانی
از ابتدای حوار
(صفحه ۱۵ تا ۲۲)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Nature
از ابتدای
Singular and Plu+G9+H9
پایه دهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۰:۴۳:۲۴

ریاضی (۱)

فصل ۲: مثلثات
درس ۳: روابط بین نسبت‏های مثلثاتی
(صفحه ۴۲ تا ۴۶)

فیزیک (۱)

فصل ۲: کار، انرژی و توان
تا ابتدای کار و انرژی جنبشی
(صفحه ۲۷ تا ۳۴)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
از ابتدای ساختار اتم و رفتار آن تا ابتدای تبدیل اتم‏ها به یون‏ها
(صفحه ۳۴ تا ۳۸)

زیست شناسی(۱)

فصل ۲: گوارش و جذب مواد – گفتار ۴ (صفحه ۳۶ تا ۳۸)

دین و زندگی (۱)

درس سوم: پنجره‏ای به روشنایی (صفحه ۴۰ تا پایان ۴۸)

فارسی (۱)

درس پنجم: کلاس نقاشی
روان خوانی: پیر مرد چشم ما بود
(صفحه ۳۹ تا ۴۷)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الثانی
از ابتدای حوار

(صفحه ۱۵ تا ۲۲)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Nature
از ابتدای
Singular and Plu+G9+H9
پایه یازدهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۰:۵۵:۰۴

حسابان (۱)

فصل ۱: جبر و معادله
درس پنجم: آشنایی با هندسه تحلیلی
(صفحه ۳۳ تا ۳۶)

هندسه (۲)

فصل ۱: دایره
«چند ضلعی های محاطی و محیطی»
تا ابتدای دایره محیطی و محاطی مثلث
(صفحه ۲۴ تا ۲۵)

آمار و احتمال

فصل ۱: آشنایی با مبانی ریاضیات
درس ۳: جبر مجموعه ها
تا ابتدای ضرب دکارتی
(صفحه ۳۱ تا ۳۵)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ی ساکن
از ابتدای چگالی سطحی بار الکتریکی رسانا تا ابتدای خازن
(صفحه ۲۹ تا ۳۲)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
از ابتدای ئنیای واقعی واکنش ها تا ابندای نفت، هدیه ای شگفت انگیز
(صفحه ۲۲ تا ۲۸)

دین و زندگی (۲)

درس سوم: معجزه جاویدان (صفحه ۳۶ تا ۴۴)

فارسی (۲)

درس پنجم: ذوق لطیف (صفحه ۴۲ تا ۵۱)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الثانی (صفحه ۱۷ تا ۲۰)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
از ابتدای  See Also
تا ابتدای Writing
(صفحه ۳۲ تا ۳۶)
پایه یازدهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۱:۱۴:۳۶

ریاضی (۲)

فصل دوم: هندسه
درس دوم: استدلال و قضیه تالس – از ابتدای برهان خلف
(صفحه ۳۷ تا ۴۱)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ی ساکن
از ابتدای رابطه اختلاف پتانسیل دو نقطه و اندازه میدان الکتریکی یکنواخت
(صفحه ۲۴ تا ۲۷)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
از ابتدای ئنیای واقعی واکنش ها تا ابندای نفت، هدیه ای شگفت انگیز
(صفحه ۲۲ تا ۲۸)

زیست شناسی (۲)

فصل ۳: دستگاه حرکتی – گفتار ۱ از ابتدای تشکیل و تخریب استخوان (صفحه ۴۰ تا ۴۴)

دین و زندگی (۲)

درس سوم: معجزه جاویدان (صفحه ۳۶ تا ۴۴)

فارسی (۲)

درس پنجم: ذوق لطیف (صفحه ۴۲ تا ۵۱)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الثانی (صفحه ۱۷ تا ۲۰)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
از ابتدای See Also
تا ابتدایWriting
(صفحه ۳۲ تا ۳۶)