سرفصل آزمون شماره هشت۱۳۹۷/۹/۱۳ ۸:۵۱:۲۵

سرفصل آزمون شماره هشت

پایه هشتم۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۰:۲۵:۳۰

ریاضی

فصل ۳: چند ضلعی ها
درس اول: چند ضلعی ها و تقارن
(صفحه ۳۰ تا ۳۳)

علوم تجربی

فصل چهارم : تنظیم عصبی
تا انتهای مخ
(صفحه ۲۸ تا ۳۰)

دینی

فصل سوم: راهنماشناسی
درس چهارم: پیوند جاودان
(صفحه ۳۴ تا ۴۰)

فارسی

فصل دوم: شکفتن
درس چهارم: سفر شکفتن تا انتهای خود ارزیابی
(صفحه ۳۶ تا ۳۹)

عربی

الدرس الثانی
التمارین الثالث، الرابع، الخامس و السادس
(صفحه ۲۲ تا ۲۴)

انگلیسی

Review 1: Lesson 1-2 (صفحه ۲۴ تا ۲۵)
پایه نهم۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۰:۳۴:۵۰

ریاضی

فصل ۲ : اعداد حقیقی
درس شوم: قدر مطلق و محاسبه تقریبی
( صفحه ۲۸ تا ۳۱ )

علوم تجربی

فصل چهارم : حرکت چیست ؟
تا ابتدای تندی لحظه ای
(صحفه ۳۷ تا ۴۵ )

دینی

درس سوم: راهنمایان الهی (صفحه ۳۳ تا ۴۲)

فارسی

فصل دوم: شکفتن
درس چهارم: هم نشین – تا انتهای نکته زبانی
( صفحه ۳۰ تا ۳۴ )

عربی

الدرس الثالث
تا ابتدای بدانیم
(صفحه ۳۰ تا ۳۲ )

انگلیسی

Lesson 2: Travel
از ابتدای Grammar تا انتهای
Tell Your Classmates
(صفحه ۳۷ تا ۳۵ )
پایه ششم۱۳۹۷/۹/۱۲ ۸:۱۷:۲۰

ریاضی

فصل۱: عدد و الگوهای عددی
فصل۲: کسر
فصل۳:اعداد اعشاری تا انتهای یادآوری ضرب و تقسیم
(صفحه ۱ تا ۵۱)

علوم تجربی

درس اول تا درس پنجم
تا ابتدای شگفتی های آفرینش
(صفحه ۷ تا ۴۰)

هدیه های آسمانی

 درس اول تا درس ششم (صفحه ۸ تا ۳۹)

فارسی

ستایش
درس اول تا درس پنجم
(صفحه ۸تا ۴۸)
پایه هفتم۱۳۹۷/۹/۱۲ ۸:۳۴:۳۸

ریاضی

فصل اول، فصل دوم و فصل سوم (صفحه ۱ تا ۴۰)

علوم تجربی

فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، فصل چهارم و
فصل پنجم تا به دنبال سرپناهی
(صفحه ۱ تا ۳۹)

پیام های آسمانی

درس اول تا درس پنجم (صفحه ۱۵ تا ۶۶)

فارسی

ستایش، درس اول تا درس ششم (صفحه ۹ تا ۵۷)

عربی

درس الاول
الدرس الثانی تا انتهای کنوز الحکم
(صفحه ۲ تا ۲۳)

انگلیسی

Lesson 1, Lesson 2 and Review1 (صفحه ۲ تا ۱۵)
پایه هشتم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۸:۵۹

ریاضی

فصل اول، فصل دوم و
فصل سوم تا انتهای درس چهارم
(صفحه ۱ تا ۴۵)

علوم تجربی

فصل اول تا پنجم (صفحه ۱ تا ۴۶)

پیام های آسمانی

درس اول تا درس پنجم (صفحه ۱۰ تا ۴۸)

فارسی

ستایش
درس اول تا درس پنجم
(صفحه ۹ تا ۴۶)

عربی

الدرس الاول، الدرس الثانی و الدرس الثالث (صفحه ۱ تا ۴۰)

انگلیسی

Lesson 1, Lesson 2 and Review 1 (صفحه ۱۲ تا ۲۵)
پایه نهم۱۳۹۷/۹/۱۲ ۸:۳۲:۴۹

ریاضی

فصل ۱، فصل ۲ و فصل ۳ تا انتهای درس سوم (صفحه ۱ تا ۴۸)

علوم تجربی

فصل اول تا فصل پنجم (صفحه ۱ تا ۶۰)

دینی

درس اول تا چهارم (صفحه ۱۱ تا ۵۲)

فارسی

ستایش
درس اول تا پنجم
(صفحه ۹ تا ۴۶)

عربی

الدرس الاول، الدرس الثانی و الدرس الثالث  (صفحه ۱ تا ۳۸)

انگلیسی

Lesson 1, 2 and Review 1 ( صفحه ۱۵ تا ۴۷)
پایه یازدهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۹:۰۴

حسابان (۱)

فصل اول و فصل دوم تا ابتدای معادلات و توابع (صفحه ۱ تا ۴۸)

هندسه (۲)

فصل ۱: دایره
تا ابتدای چهار ضلعی های محاطی و محیطی
(از صفحه ۹ تا ۲۶)

آمار و احتمال

فصل ۱: آشنایی با مبانی ریاضیات (صفحه ۱ تا ۳۸)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ساکن (صفحه ۱ تا ۴۴)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
تا ابتدای آلکن ها، هیدروکربن هایی با یک پیوند دوگانه
(صفحه ۱ تا ۳۹)

دین و زندگی (۲)

درس اول تا درس چهارم (صفحه ۲ تا ۵۸)

فارسی (۲)

درس اول تا درس ششم (صفحه ۱۰ تا پایان ۵۸)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الاول و الدرس الثانی (صفحه ۱ تا ۲۸)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
(صفحه ۱۱ تا ۴۱)
پایه دهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۹:۰۹

ریاضی

فصل ۱، فصل ۲ و
فصل ۳ – درس اول
(صفحه ۱ تا ۵۳)

هندسه (۱)

فصل ۱: ترسیم های هندسی و استدلال
و فصل ۲ – درس اول و درس دوم
(صفحه ۹ تا ۳۷)

فیزیک (۱)

فصل ۱: فیزیک و اندازه گیری
فصل ۲: کار، انرژی و توان
(صفحه ۱ تا ۵۸)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (صفحه ۱ تا ۴۴)

دین و زندگی (۱)

درس اول تا چهارم (صفحه ۱۴ تا ۶۰)

فارسی (۱)

 درس اول تا ششم (صفحه ۱۰ تا ۵۴)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الاول، الثانی و الدرس الثالث تا ابتدای حوار (صفحه ۱ تا ۲۸)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1 and Lesson 2
تا ابتدای
Reading
(صفحه ۱۱ تا ۴۹)
پایه دهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۹:۱۴

ریاضی (۱)

فصل ۱، فصل ۲ و
فصل ۳ – درس اول
(صفحه ۱ تا ۵۳)

فیزیک (۱)

فصل ۱: فیزیک و اندازه گیری
فصل ۲: کار، انرژی و توان
(صفحه ۱ تا ۴۴)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (صفحه ۱ تا ۴۴)

زیست شناسی(۱)

فصل ۱: زیست شناسی، دیروز، امروز فردا
فصل ۲: گوارش و جذب مواد
فصل ۳: تبادلات گازی – گفتار ۱
(صفحه ۱ تا ۴۵)

دین و زندگی (۱)

درس اول تا چهارم (صفحه ۱۴ تا ۶۰)

فارسی (۱)

 درس اول تا ششم (صفحه ۱۰ تا ۵۴)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الاول، الثانی و الدرس الثالث تا ابتدای حوار

(صفحه ۱ تا ۲۸)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1 and Lesson 2
تا ابتدای Reading
(صفحه ۱۱ تا ۴۹)
پایه یازدهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۱:۰۵

ریاضی (۲)

فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر
فصل دوم: هندسه
فصل سوم: تابع – تا ابتدای توابع پله ای و تابع جزء صحیح
(صفحه ۱ تا ۵۳)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ی ساکن (صفحه ۱ تا ۳۸)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
تا ابتدای آلکن ها، هیدروکربن هایی با یک پیوند دوگانه
(صفحه ۱ تا ۳۹)

زیست شناسی (۲)

فصل ۱ تا فصل ۳ (صفحه ۱ تا ۵۲)

دین و زندگی (۲)

درس اول تا درس چهارم (صفحه ۲ تا ۵۸)

فارسی (۲)

درس اول تا درس ششم (صفحه ۱۰ تا پایان ۵۸)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الاول و الدرس الثانی (صفحه ۱ تا ۲۸)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
(صفحه ۲۸ تا ۳۱)