سرفصل آزمون شماره پانزده۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۱:۰۱:۰۸

سرفصل آزمون شماره پانزده

پایه یازدهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۱:۱۰

حسابان (۱)

فصل ۱، ۲ و فصل ۳ – درس اول (صفحه ۱ تا ۷۹)

هندسه (۲)

فصل ۱ و
فصل ۲- درس اول تا ابتدای انتقال
(صفحه ۹ تا ۴۰)

آمار و احتمال

فصل ۱: آشنایی با مبانی ریاضیات
فصل ۲: احتمال – درس اول، دوم و سوم
تا ابتدای قانون احتمال کل
(صفحه ۱ تا ۵۸)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ی ساکن
فصل ۲: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم – تا ابتدای توان در مدار های الکتریکی
(صفحه ۱ تا ۶۶)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
فصل ۲: در پی غذای سالم
تا ابتدای گرما در واکنش های شیمیایی
(صفحه ۱ تا ۶۰ )

دین و زندگی (۲)

درس اول تا درس ششم (صفحه ۱۲ تا ۸۴)

فارسی (۲)

درس اول تا درس نهم (صفحه ۱۰ تا ۸۵)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الاول، الثانی و الثالث (صفحه ۱ تا ۴۱)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
Lesson 2: A Healthy Lifestyle
تا انتهایReading Comprehension
(صفحه ۱۵ تا ۶۰)
پایه یازدهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۱:۱۷

ریاضی (۲)

فصل اول، دوم، سوم
و فصل چهارم: مثلثات – درس اول
(صفحه ۱ تا ۷۶)

فیزیک (۲)

فصل ۱ و ۲
تا ابتدای توان در مدارهای الکتریکی
(صفحه ۱ تا ۵۳)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
فصل ۲: در پی غذای سالم
تا ابتدای گرما در واکنش های شیمیایی
(صفحه ۱ تا ۶۰ )

زیست شناسی (۲)

فصل اول تا پنجم (صفحه ۱تا ۷۸)

دین و زندگی (۲)

درس اول تا درس ششم (صفحه ۱۲ تا ۸۴)

فارسی (۲)

درس اول تا درس نهم (صفحه ۱۰ تا ۸۵)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الاول، الثانی و الثالث (صفحه ۱ تا ۴۱)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
Lesson 2: A Healthy Lifestyle
تا انتهایReading Comprehension
(صفحه ۱۵ تا ۶۰)
پایه دهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۱:۲۴

ریاضی

فصل ۱، ۲، ۳ و
فصل ۴ – درس اول
(صفحه ۱ تا ۷۷)

هندسه (۱)

فصل اول و فصل دوم (صفحه ۹ تا ۵۲ )

فیزیک (۱)

فصل ۱: فیزیک و اندازه گیری
فصل ۲: کار، انرژی و توان
فصل ۳ تا ابتدای شاره در حرکت و اصل برنولی
(صفحه ۱ تا ۸۱)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی – تا ابتدای چه بر سر هواکره می‏آوریم؟
(صفحه ۱ تا ۶۸)

دین و زندگی (۱)

درس اول تا ششم (صفحه ۱۴ تا ۸۰)

فارسی (۱)

درس اول تا درس نهم (صفحه ۱۰ تا ۷۳)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الاول تا الدرس الرابع (صفحه ۱ تا ۴۶)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1 and Lesson 2 (صفحه ۱۵ تا پایان ۶۹)
پایه دهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۱:۵۵

ریاضی (۱)

فصل ۱، ۲، ۳ و
فصل ۴ – درس اول
(صفحه ۱ تا ۷۷)

فیزیک (۱)

فصل ۱، ۲ و
فصل ۳ تا ابتدای فشار در شاره ها
(صفحه ۱ تا ۷۰)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی – تا ابتدای چه بر سر هواکره می‏آوریم؟
(صفحه ۱ تا ۶۸)

زیست شناسی(۱)

فصل ۱، ۲، ۳ و
فصل ۴ (گفتار های ۱، ۲و ۳)

(صفحه ۱ تا ۷۵)

دین و زندگی (۱)

درس اول تا ششم (صفحه ۱۴ تا ۸۰)

فارسی (۱)

درس اول تا درس نهم (صفحه ۱۰ تا ۷۳)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الاول تا الدرس الرابع (صفحه ۱ تا ۴۶)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1 and Lesson 2 (صفحه ۱۵ تا پایان ۶۹)
پایه هشتم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۲:۱۴

ریاضی

فصل اول تا فصل پنجم
تا ابتدای بردار های واحد مختصات
(صفحه ۱ تا ۷۷)

علوم تجربی

فصل اول تا فصل هشتم (صفحه ۱ تا ۷۵)

دینی

درس اول تا درس هشتم (صفحه ۱۰ تا ۷۳)

فارسی

ستایش، درس اول تا درس هشتم (صفحه ۹ تا ۶۶)

عربی

الدرس اول تا الدرس الخامس (صفحه ۱ تا ۶۲)

انگلیسی

Lesson 1, 2, 3 and 4 (صفحه ۱۲ تا ۳۹)
پایه هفتم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۲:۲۰

ریاضی

فصل ۱ تا فصل ۵
تا ابتدای بزرگترین شمارنده مشترک
(صفحه ۱ تا ۶۱)

علوم تجربی

فصل اول تا فصل هفتم (صفحه ۱ تا ۶۱)

پیام های آسمانی

فصل اول تا فصل هفتم (صفحه ۱ تا ۶۱)

فارسی

ستایش، درس اول تا درس هشتم (صفحه ۹ تا ۷۷)

عربی

الدرس الاول، الدرس الثانی و الدرس الثالث (صفحه ۱ تا ۳۶)

انگلیسی

Lesson 1, 2 and 3
Review 1
(صفحه ۲ تا ۲۱)
پایه ششم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۲:۲۷

ریاضی

فصل ۱ تا فصل ۴
«تا ابتدای محورهای مختصات»
(صفحه ۱ تا ۷۳)

علوم تجربی

درس اول تا پایان درس ششم (صفحه ۷ تا ۵۲)

هدیه های آسمانی

درس اول تا درس نهم (صفحه ۸ تا ۵۷)

فارسی

ستایش
درس اول تا درس هشتم
(صفحه ۸ تا ۶۴)
پایه نهم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۲:۰۵

ریاضی

فصل ۱ تا فصل ۴ (صفحه ۱ تا ۷۷)

علوم تجربی

فصل اول تا فصل هفتم (صفحه ۱ تا ۸۰)

دینی

درس اول تا درس پنجم (صفحه ۹ تا ۶۱)

فارسی

ستایش و درس اول تا درس هشتم (صفحه ۹ تا ۶۸)

عربی

الدرس الاول تا الدرس الخامس (صفحه ۱ تا ۶۰)

انگلیسی

Lesson 1, 2, 3 and
Lesson 4
تا انتهایLanguage melody
(صفحه ۱۵ تا ۶۸)