سرفصل آزمون شماره پنج۱۳۹۷/۹/۱۳ ۸:۴۶:۵۰

سرفصل آزمون شماره پنج

پایه ششم۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۰:۱۱:۴۰

ریاضی

کسر
«تقسیم کسرها»
(صفحه ۳۲ تا ۳۵)

علوم تجربی

درس سوم: کارخانه کاغذسازی
از ابتدای اسیدها تا انتهای درس
(صفحه ۲۹ تا ۳۰)

هدیه های آسمانی

درس پنجم: شتربان با ایمان (صفحه ۲۸ تا ۳۳)

فارسی

فصل ۲: دانایی و هوشیاری
درس چهارم: داستان من و شما
تا انتهای درک مطلب
(صفحه ۳۲ تا ۳۴)
پایه هفتم۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۰:۱۷:۱۵

ریاضی

فصل ۳ : جبر و معادله
«الگو های عددی»
( صفحه ۲۸ تا ۳۰ )

علوم تجربی

بخش دوم: مواد؛ الفبای زندگی
فصل چهارم : مواد پیرامون ما
تا انتهای فکر کنید
(صفحه ۲۵ تا ۲۸ )

دینی

الدرس الثانی
جواهر الکلام تا ابتدای التمارین
(صفحه ۱۵ تا ۱۷)

فارسی

فصل دوم: شکفتن
درس چهارم تا انتهای خود ارزیابی
(صفحه ۳۷ تا ۴۰ )

عربی

الدرس الثانی
جواهر الکلام تا ابتدای التمارین
(صفحه ۱۵ تا ۱۷)

انگلیسی

Lesson 2: My Classmates (صفحه ۱۰ تا ۱۱)
پایه هشتم۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۰:۲۵:۳۰

ریاضی

فصل ۳: چند ضلعی ها
درس اول: چند ضلعی ها و تقارن
(صفحه ۳۰ تا ۳۳)

علوم تجربی

فصل چهارم : تنظیم عصبی
تا انتهای مخ
(صفحه ۲۸ تا ۳۰)

دینی

فصل سوم: راهنماشناسی
درس چهارم: پیوند جاودان
(صفحه ۳۴ تا ۴۰)

فارسی

فصل دوم: شکفتن
درس چهارم: سفر شکفتن تا انتهای خود ارزیابی
(صفحه ۳۶ تا ۳۹)

عربی

الدرس الثانی
التمارین الثالث، الرابع، الخامس و السادس
(صفحه ۲۲ تا ۲۴)

انگلیسی

Review 1: Lesson 1-2 (صفحه ۲۴ تا ۲۵)
پایه نهم۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۰:۳۴:۵۰

ریاضی

فصل ۲ : اعداد حقیقی
درس شوم: قدر مطلق و محاسبه تقریبی
( صفحه ۲۸ تا ۳۱ )

علوم تجربی

فصل چهارم : حرکت چیست ؟
تا ابتدای تندی لحظه ای
(صحفه ۳۷ تا ۴۵ )

دینی

درس سوم: راهنمایان الهی (صفحه ۳۳ تا ۴۲)

فارسی

فصل دوم: شکفتن
درس چهارم: هم نشین – تا انتهای نکته زبانی
( صفحه ۳۰ تا ۳۴ )

عربی

الدرس الثالث
تا ابتدای بدانیم
(صفحه ۳۰ تا ۳۲ )

انگلیسی

Lesson 2: Travel
از ابتدای Grammar تا انتهای
Tell Your Classmates
(صفحه ۳۷ تا ۳۵ )
پایه یازدهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۰:۴۴:۲۷

حسابان (۱)

فصل ۱: جبر و معادله
درس پنجم: آشنایی با هندسه تحلیلی
(صفحه ۲۹ تا ۳۲)

هندسه (۲)

فصل ۱: دایره
«چند ضلعی های محاطی و محیطی»
تا ابتدای دایره محیطی و محاطی مثلث
(صفحه ۲۴ تا ۲۵)

آمار و احتمال

فصل ۱: آشنایی با مبانی ریاضیات
درس ۳: جبر مجموعه ها
(صفحه ۲۶ تا ۳۰)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ی ساکن
از ابتدای میدان الکتریکی در داخل رساناها تا ابتدای چگالی سطحی بار الکتریکی رسانا
(صفحه ۲۷ تا ۲۹)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
از ابتدای دنیای واقعی واکنش ها تا ابتدای پیوند با صنعت
(صفحه ۲۲ تا ۲۵)

دین و زندگی (۲)

درس سوم: معجزه جاویدان (صفحه ۳۶ تا ۴۴)

فارسی (۲)

درس پنجم : ذوق لطیف (صفحه ۳۸ تا ۴۴)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الثانی (صفحه ۱۷ تا ۲۰)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
از ابتدای See Also
تا ابتدایWriting
(صفحه ۳۲ تا ۳۶)
پایه یازدهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۰:۵۰:۲۴

ریاضی (۲)

فصل دوم: هندسه
درس دوم: استدلال و قضیه تالس – تا ابتدای برهان خلف
(صفحه ۳۱ تا ۳۷)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ی ساکن
تا ابتدای رابطه اختلاف پتانسیل دو نقطه و اندازه میدان الکتریکی یکنواخت
(صفحه ۲۲ تا ۲۴)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
از ابتدای دنیای واقعی واکنش ها تا ابتدای پیوند با صنعت
(صفحه ۲۲ تا ۲۵)

زیست شناسی (۲)

فصل ۳: دستگاه حرکتی – گفتار ۱ تا ابتدای تشکیل و تخریب استخوان (صفحه ۳۷ تا ۴۰)

دین و زندگی (۲)

درس سوم: معجزه جاویدان (صفحه ۳۶ تا ۴۴)

فارسی (۲)

درس پنجم : ذوق لطیف (صفحه ۳۸ تا ۴۴)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الثانی (صفحه ۱۷ تا ۲۰)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
از ابتدایSee Also
تا ابتدایWriting
(صفحه ۳۲ تا ۳۶)
پایه دهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۰:۵۵:۱۴

ریاضی (۱)

فصل ۲: مثلثات
درس ۲ : دایره مثلثاتی
(صفحه ۳۶ تا ۴۱)

فیزیک (۱)

فصل ۲: کار، انرژی و توان
تا ابتدای کار و انرژی جنبشی
(صفحه ۲۷ تا ۳۴)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
از ابتدای آرایش الکترونی اتم تا ابتدای ساختار اتم و رفتار آن
(صفحه ۳۰ تا ۳۴)

زیست شناسی(۱)

فصل ۲: گوارش و جذب مواد
گفتار ۳
(صفحه ۳۰ تا ۳۵)

دین و زندگی (۱)

درس سوم: پنجره‏ای به روشنایی (صفحه ۴۰ تا پایان ۴۸)

فارسی (۱)

درس پنجم: کلاس نقاشی (صفحه ۳۹ تا ۴۲)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الثانی
از ابتدای حوار

(صفحه ۱۵ تا ۲۲)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Nature
از ابتدای
Singular and Plural
(صفحه ۳۷ تا ۴۱)
پایه دهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۰:۵۹:۲۰

ریاضی

فصل ۲: مثلثات
درس ۲ : دایره مثلثاتی
(صفحه ۳۶ تا ۴۱)

هندسه (۱)

فصل ۱: ترسیم های هندسی و استدلال
درس دوم: استدلال – از ابتدای قضیه دو شرطی
(صفحه ۲۵ تا ۲۸)

فیزیک (۱)

فصل ۲: کار، انرژی و توان
از ابتدای کا و انرژی پتانسیل تا انتهای فعالیت ۲-۱
(صفحه ۳۹ تا ۴۴)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
از ابتدای آرایش الکترونی اتم تا ابتدای ساختار اتم و رفتار آن
(صفحه ۳۰ تا ۳۴)

دین و زندگی (۱)

درس سوم: پنجره‏ای به روشنایی (صفحه ۴۰ تا پایان ۴۸)

فارسی (۱)

درس پنجم: کلاس نقاشی (صفحه ۳۹ تا ۴۲)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الثانی
از ابتدای حوار
(صفحه ۱۵ تا ۲۲)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Nature
از ابتدای
Singular and Plural
(صفحه ۳۷ تا ۴۱)