سرفصل آزمون شماره چهار۱۳۹۷/۹/۱۳ ۸:۴۵:۰۴

سرفصل آزمون شماره چهار

پایه ششم۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۲:۲۸:۲۳

ریاضی

فصل اول: عدد و الگوهای عددی
فصل دوم: کسر «جمع و تفریق کسرها، ضرب کسرها»
(صفحه ۱ تا ۳۱)

علوم تجربی

درس اول: زنگ علوم
 درس دوم: سرگذشت رفتار من
درس سوم: کارخانه کاغذسازی تا ابتدای اسیدها
(صفحه ۷ تا ۲۸)

هدیه های آسمانی

درس اول تا درس چهارم (صفحه ۸ تا ۲۷)

فارسی

فصل ۱: آفرینش
 فصل ۲: دانایی و هوشیاری تا انتهای درس سوم
(صفحه ۸تا ۳۱)
پایه هشتم۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۲:۳۹:۴۳

ریاضی

فصل اول و  فصل دوم (صفحه ۱ تا ۲۸)

علوم تجربی

فصل اول،‌ فصل دوم و فصل سوم (صفحه ۱ تا ۲۷)

پیام های آسمانی

درس اول، درس دوم و درس سوم (صفحه ۱۰ تا ۳۲)

فارسی

ستایش، درس اول، درس دوم و درس سوم (صفحه ۹ تا ۳۵)

عربی

الدرس الاول
الدرس الثانی تا انتهای التمرین الثانی
(صفحه ۱ تا ۲۱)

انگلیسی

Lesson 1 and Lesson 2 (صفحه ۱۲ تا ۲۳)
پایه هفتم۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۲:۳۱:۴۳

ریاضی

فصل ۱: راهبردهای حل مسئله (صفحه ۱ تا ۱۲)

علوم تجربی

بخش اول: علوم و ابزارهای آن – تجزیه و تفکر، اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن
بخش دوم: مواد؛ الفبای زندگی – اتم ها، الفبای مواد تا انتهای فکر کنید
(صفحه ۱ تا ۱۶)

پیام های آسمانی

درس اول: بینای مهربان
درس دوم: استعانت از خداوند
(صفحه ۱۵ تا ۳۴)

فارسی

ستایش
زنگ آفرینش، اندرز پدر، درس دوم تا ابتدای کژال
(صفحه ۹ تا ۲۲)

عربی

الدرس الاول
قیمه العلم، نورالکلام تا ابتدای التمارین
(صفحه ۲ تا ۷)

انگلیسی

Welcome (صفحه ۲ تا ۵)
پایه نهم۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۲:۳۲:۲۴

ریاضی

فصل ۱: مجموعه ها – درس اول تا درس چهارم
فصل ۲: عددهای حقیقی
درس اول: عددهای گویا و درس دوم: عددهای حقیقی
(صفحه ۱ تا ۲۷)

علوم تجربی

فصل اول، فصل دوم و فصل سوم (صفحه ۱ تا ۳۶)

پیام های آسمانی

درس های اول، درس دوم و
درس سوم تا ابتدای مبارزه با عقاید باطل و خرافات
(صفحه ۹ تا ۳۸)

فارسی

ستایش
درس اول، درس دوم و درس سوم
(صفحه ۹ تا ۲۹)

عربی

الدرس الاول و الدرس الثانی (صفحه ۱ تا ۲۸)

انگلیسی

Lesson 1: Personality
Lesson 2: Travel 
تا انتهای Language Melody
(صفحه ۱۵ تا ۳۴)
پایه دهم ریاضی۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۲:۳۲:۵۴

ریاضی (۱)

فصل ۱: مجموعه، الگو و دنباله
فصل ۲: مثلثات – «نسبت های مثلثاتی»
(صفحه ۱ تا ۳۵)

هندسه (۱)

فصل ۱: ترسیم های هندسی و استدلال
درس اول: ترسیم های هندسی
درس دوم: استدلال تا ابتدای قضیه دو شرطی

(صفحه ۹ تا ۲۴)

فیزیک (۱)

فصل ۱: فیزیک و اندازه گیری
فصل ۲: کار، انرژی و توان تا ابتدای کار و انرژی پتانسیل
(صفحه ۱ تا ۳۸)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
 تا ابتدای آرایش الکترونی اتم ها
(صفحه ۱ تا ۳۰)

دین و زندگی (۱)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس اول: هدف زندگی، درس دوم: پر پرواز
(صفحه ۱۴ تا ۳۶)

فارسی (۱)

درس یکم، درس دوم و درس سوم (صفحه ۱۰ تا ۳۵)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الاول
الدرس الثانی تا ابتدای حوار
(صفحه ۱۱ تا ۱۵)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Nature
 تا ابتدای Singular and Plural
(صفحه ۱۵ تا ۳۶)
پایه دهم تجربی۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۲:۳۳:۰۶

ریاضی (۱)

فصل ۱: مجموعه، الگو و دنباله
فصل ۲: مثلثات – «نسبت های مثلثاتی»
(صفحه ۱تا ۳۵)

فیزیک (۱)

فصل ۱: فیزیک و اندازه گیری (صفحه ۱ تا ۲۶)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
 تا ابتدای آرایش الکترونی اتم ها
(صفحه ۱ تا ۳۰)

زیست شناسی(۱)

صل ۱: زیست شناسی، دیروز، امروز فردا
فصل ۲: گوارش و جذب مواد – گفتار ۱ و گفتار ۲
(صفحه ۱ تا ۲۹)

دین و زندگی (۱)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس اول: هدف زندگی و درس دوم: پر پرواز
(صفحه ۱۴ تا ۳۶)

فارسی (۱)

درس یکم، درس دوم و درس سوم (صفحه ۱۰ تا ۳۵)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الاول
الدرس الثانی تا ابتدای حوار
(صفحه ۱ تا ۱۵)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 1: Saving Nature
 تا ابتدای Singular and Plural
(صفحه ۱۵ تا ۳۶)
پایه یازدهم ریاضی۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۲:۳۳:۱۴

حسابان (۱)

فصل ۱: جبر و معادله
درس اول تا درس چهارم
(صفحه ۱ تا ۲۸)

هندسه (۲)

فصل ۱: دایره
درس اول و دوم
(صفحه ۹ تا ۲۳)

آمار و احتمال

فصل۱: آشنایی با مبانی ریاضیات
درس اول و درس دوم
(صفحه ۱ تا ۲۵)

فیزیک (۲)

فصل ۱:الکتریسیته ی ساکن
تا ابتدای میدان الکتریکی در داخل رساناها
(صفحه ۱ تا ۲۷)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
 تا ابتدای دنیای واقعی واکنش ها
(صفحه ۱ تا ۲۲)

دین و زندگی (۲)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس اول: هدایت الهی و درس دوم: تداوم هدایت
(صفحه ۱ تا ۳۲)

فارسی (۲)

دروس اول، دوم و سوم (صفحه ۱ تا ۳۶)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الاول (صفحه ۱ تا ۱۵)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
تا ابتدای See Also
(صفحه ۱۵ تا ۳۱)
پایه یازدهم تجربی۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۲:۳۳:۲۲

ریاضی (۲)

فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر
فصل دوم: هندسه –  درس اول: ترسیم های هندسی
(صفحه ۱ تا ۳۰)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ی ساکن
 تا انتهای تمرین ۱-۸
(صفحه ۱ تا ۲۱)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
 تا ابتدای دنیای واقعی واکنش ها
(صفحه ۱ تا ۲۲)

زیست شناسی (۲)

فصل ۱: تنظیم عصبی
فصل ۲: حواس
(صفحه ۱ تا ۳۶)

دین و زندگی (۲)

بخش اول: تفکر و اندیشه
درس اول: هدایت الهی  و درس دوم: تداوم هدایت
(صفحه ۱ تا ۳۲)

فارسی (۲)

دروس اول، دوم و سوم (صفحه ۱ تا ۳۶)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الاول (صفحه ۱ تا ۱۵)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
تا ابتدای See Also
(صفحه ۱۵ تا ۳۱)