سرفصل آزمون شماره یازده۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۶:۱۸

سرفصل آزمون شماره یازده

پایه ششم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۶:۱۵

ریاضی

تقارن و مختصات
«دوران»
(صفحه ۷۰ تا ۷۳)

علوم تجربی

درس ششم: ورزش و نیرو (۱)
از ابتدای نیرو اثر متقابل دو جسم تا پایان علم و زندگی
(صفحه ۴۸ تا ۵۰)

هدیه های آسمانی

درس هفتم: دست در دست دوست
درس هشتم: دوران غیبت
(صفحه ۴۰ تا ۴۹)

فارسی

فصل ۳: ایران من
درس هشتم: دریاقلی
تا انتهای درک مطلب
(صفحه ۵۸ تا ۶۰)
پایه هفتم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۶:۳۱

ریاضی

فصل ۵: شمارنده ها و اعداد اول
«عدد اول»
(صفحه ۵۵ تا ۵۸)

علوم تجربی

بخش سوم: منابع خدادادی در خدمت ما
فصل ششم: سفر آب روی زمین
(صفحه ۴۹ تا ۵۳)

پیام های آسمانی

درس هفتم: برترین بانو (صفحه ۸۱ تا ۸۷)

فارسی

درس هفتم: علم زندگانی
درس هشتم:زندگی همین لحظه هاست
تا انتهای خودارزیابی
(صفحه ۶۵ تا ۶۷)

عربی

درس الثالث
از ابتدای المواعظ العددیه
تا انتهای بدانیم
(صفحه ۳۲ تا ۳۳)

انگلیسی

Lesson 1: My name (صفحه ۶ تا ۹)
پایه هشتم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۶:۴۱

ریاضی

فصل ۵: بردار و مختصات
درس اول: جمع بردارها
(صفحه ۶۹ تا ۷۳)

علوم تجربی

فصل هفتم: الفبای زیست فناوری
از ابتدای ایجاد صفات جدید در جاندران
(صفحه ۶۱ تا ۶۴)

دینی

فصل چهارم: راه و توشه
درس هفتم: یک فرصت طلایی
(صفحه ۵۹ تا ۶۳)

فارسی

فصل سوم: سبک زندگی
درس هشتم: آزادگی – تا انتهای خود ارزیابی
(صفحه ۵۹ تا ۶۱)

عربی

الدرس الخامس
تا ابتدای الفعل المضارع
(صفحه ۵۳ تا ۵۶)

انگلیسی

Lesson 4: My Health
تا انتهای
Spelling and Pronunciation
(صفحه ۳۴ تا ۳۶)
پایه نهم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۸:۲۰

ریاضی

فصل ۴: توان و ریشه
درس سوم: ریشه گیری
(صفحه ۶۸ تا ۷۲)

علوم تجربی

فصل هفتم: آثاری از گذشته زمین
تا ابتدای راه های تشکیل فسیل
(صفحه ۷۱ تا ۷۴)

دینی

درس چهارم: خورشید ئنهان
درس پنجم: رهبری در دوران غیبت
(صفحه ۴۵ تا ۶۱)

فارسی

فصل سوم: سبک زندگی
درس هشتم: همزیستی بامام میهن – تا انتهای خودارزیابی
(صفحه ۶۱ تا ۶۶)

عربی

الدرس الخامس
تا انتهای فعل النهی (۱)
(صفحه ۴۹ تا ۵۲)

انگلیسی

Lesson 4: Services
تا انتهای
Practice 2
(صفحه ۶۲ تا ۶۵)
پایه دهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۹:۵۱

ریاضی

فصل ۴: معادله ها و نا معادله ها
درس ۱: معادله درجه دوم و روش های مختلف حل آن
(صفحه ۶۹ تا ۷۷)

هندسه (۱)

فصل ۲:قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن
درس چهارم: کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلث ها
(صفحه ۴۵ تا ۵۲)

فیزیک (۱)

فصل ۳: ویژگی های فیزیکی مواد
(از ابتدای فشارسنج هوا)
(صفحه ۷۵ تا ۸۲)

شیمی (۱)

فصل دوم: رد پای گازها در زندگی
از ابتدای موازنه کردن معادلۀ شیمیایی تا ابتدای چه بر سر هواکره می‏آوریم؟
(صفحه ۵۸ تا ۶۸)

دین و زندگی (۱)

درس ششم: واقعه‏ی بزرگ (صفحه ۷۴ تا ۸۰)

فارسی (۱)

درس نهم : بیداد ظالمان (صفحه ۶۹ تا ۷۳)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الرابع (صفحه ۳۸ تا ۴۶)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 2: Wonders of Creation (صفحه ۶۰ تا ۶۹)
پایه دهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۲۳:۳۶

ریاضی (۱)

فصل ۴: معادله ها و نا معادله ها
درس ۱: معادله درجه دوم و روش های مختلف حل آن
(صفحه ۶۹ تا ۷۷)

فیزیک (۱)

فصل ۳: ویژگی های فیزیکی مواد
تا ابتدای فشار در شاره ها
(صفحه ۵۹ تا ۷۰)

شیمی (۱)

فصل دوم: رد پای گازها در زندگی
از ابتدای موازنه کردن معادلۀ شیمیایی تا ابتدای چه بر سر هواکره می‏آوریم؟
(صفحه ۵۸ تا ۶۸)

زیست شناسی(۱)

فصل ۴: گردش مواد در بدن
گفتار ۲ از ابتدای مویرگ ها و گفتار ۳
(صفحه ۶۶ تا ۷۵)

دین و زندگی (۱)

درس ششم: واقعه‏ی بزرگ (صفحه ۷۴ تا ۸۰)

فارسی (۱)

درس نهم : بیداد ظالمان (صفحه ۶۹ تا ۷۳)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الرابع (صفحه ۳۸ تا ۴۶)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 2: Wonders of Creation (صفحه ۶۰ تا ۶۹)
پایه یازدهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۲۰:۰۴

حسابان (۱)

فصل ۳: توابع نمایی و لگاریتمی
درس اول: تابع نمایی
(صفحه ۷۱ تا ۷۹)

هندسه (۲)

فصل ۲: تبدیل های هندسی و کاربردها
«تبدیل های هندسی»
از ابتدای بازتاب تا ابتدای انتقال
(صفحه ۳۷ تا ۴۰)

آمار و احتمال

فصل ۲: احتمال
درس ۳: احتمال شرطی
تا ابتدای قانون احتمال کل
(صفحه ۵۲ تا ۵۸)

فیزیک (۲)

فصل ۲: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
از ابتدای انواع مقاومت ها و کدگذاری رنگی مقاومت های کربنی
(صفحه ۵۶ تا ۶۶)

شیمی (۲)

فصل ۲: در پی غذای سالم
از ابتدای تهیه غذای آب پز، تجزیه تفاوت دما و گرما
(صفحه ۵۶ تا ۶۰)

دین و زندگی (۲)

درس ششم: پیشوایان اسوه (صفحه ۷۴ تا ۸۴)

فارسی (۲)

درس نهم: آغازگری تنها (صفحه ۷۲ تا ۸۳)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الثالث (صفحه ۳۳ تا ۴۱)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson 2: A Healthy Lifestyle
از ابتدای New Words and Expressions
تا انتهایReading Comprehension
(صفحه ۵۵ تا ۶۰)
پایه یازدهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۲۳:۴۴

ریاضی (۲)

فصل چهارم: مثلثات
درس اول: واحدهای اندازه گیری زاویه
(صفحه ۷۱ تا ۷۶)

فیزیک (۲)

فصل ۲: جریان الکتریکی در مدارهای جریان مستقیم
تا ابتدای توان در مدارهای الکتریکی
(صفحه ۵۰ تا ۵۳ )

شیمی (۲)

فصل ۲: در پی غذای سالم
از ابتدای تهیه غذای آب پز، تجزیه تفاوت دما و گرما
(صفحه ۵۶ تا ۶۰)

زیست شناسی (۲)

فصل ۵: ایمنی – گفتار ۳ (صفحه ۷۲ تا ۷۸)

دین و زندگی (۲)

درس ششم: پیشوایان اسوه (صفحه ۷۴ تا ۸۴)

فارسی (۲)

درس نهم: آغازگری تنها (صفحه ۷۲ تا ۸۳)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الثالث (صفحه ۳۳ تا ۴۱)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson 2: A Healthy Lifestyle
از ابتدای New Words and Expressions
تا انتهای Reading Comprehension
(صفحه ۵۵ تا ۶۰)