فیلم های آموزشی پایه هشتم۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۲:۲۷:۰۵

فیلم های آموزشی پایه هشتم

آموزش مبحث «چشمه های نور» از فصل «نور و ویژگی های نور» کتاب علوم تجربی توسط آقای روستایی

آموزش مبحث «Conversation» از درس دوم کتاب زبان انگلیسی توسط آقای دوست محمدی

مروری بر وزن های سه گانه فعل مضارع از درس دوم کتاب عربی توسط داود محمدی

آموزش مبحث «دایره» از کتاب ریاضی توسط آقای علوی