فیلم های آموزشی پایه هفتم۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۲:۲۳:۲۵

فیلم های آموزشی پایه هفتم

آموزش مبحث «اندوخته های زمین» از فصل «از معدن تا خانه» کتاب علوم تجربی توسط آقای قفلگری

آموزش مبحث «Welcome» از درس اول کتاب زبان انگلیسی توسط آقای دوست محمدی

 آموزش مبحث «واژه نامه جواهر الکلام» از درس دوم کتاب عربی توسط آقای هاشمی

آموزش مبحث «حجم های هندسی» از فصل «سطح و حجم» کتاب ریاضی توسط آقای فاتحی نسب