فیلم های آموزشی پایه یازدهم۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۲:۳۲:۳۲

فیلم های آموزشی پایه یازدهم

آموزش مبحث «مقدمه ای بر آمار توصیفی» از فصل «آمار توصیفی» کتاب آمار و احتمال توسط آقای طایفه

آموزش مبحث «تابع سینوسی» از درس «توابع مثلثاتی» کتاب حسابان (۱) توسط آقای دیداری

آموزش مبحث «لگاریتم و تابع لگاریتمی» از فصل «توابع نمایی و لگاریتمی» کتاب ریاضی (۲) توسط آقای گلزاری

آموزش «جریان الکتریکی» از کتاب فیزیک (۲) توسط آقای نوید شاهی

آموزش مبحث «وضعیت نسبی نقطه و دایره» از فصل «دایره» کتاب هندسه (۲) توسط آقای مهدی دهقانی